โครงสร้างคณะ

งานบริหารทั่วไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ. พลวิท  บัวศรี

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ponlawit.b@ptu.ac.th

โทร. 086-777-1341

อาจารย์ ปรัชญาพร  ดวงคำ

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

patchayap_dk@ptu.ac.th

โทร. 085-916-4978

อาจารย์ อาคม  บุญปัญญา

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา

arkom.b@ptu.ac.th

โทร. 081-812-1243

ดร. มีสิทธิ์  ชัยมณี

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

mesith@ptu.ac.th

โทร. 098-524-5465

 

อาจารย์ สุขใจ  พรมประสานสุข

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

p.sookjai@ptu.ac.th

โทร. 083-686-5885

อาจารย์ พัชรีวรรณ  โปร่งจิต

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

p.prongjit@ptu.ac.th

โทร. 085-023-3958

อาจารย์ สนธินันท์  อินทสนธิ

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

sontinan.i@ptu.ac.th

โทร. 092-267-3426

อาจารย์ สุขใจ  พรมประสานสุข

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

p.sookjai@ptu.ac.th

โทร. 083-686-5885

 

อาจารย์ ไพโรจน์  ลิมปพยอม

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

โทร. 02 975-6999

อาจารย์ ปุญยวีร์  ปฐมโฆษิตเสถียร

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

Punyawee.p@ptu.ac.th

โทร. 096-156-6456

อาจารย์ ปรัชญาพร  ดวงคำ

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

patchayap_dk@ptu.ac.th

โทร. 096-156-6456

นาย ชาติชาย  ลีลาสิริวิไล

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

chatchai.l@ptu.ac.th

โทร. 087-792-5866

อาจารย์ พัชรีวรรณ  โปร่งจิต

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

p.prongjit@ptu.ac.th

โทร. 085-023-3958

 

 

อาจารย์ จิโรจน์  พรวัฒนา

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

jirot.p@ptu.ac.th

โทร. 089-404-4436

ดร. พุทธิพงษ์ จรูญสิริพันธ์

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

puttiphong.j@ptu.ac.th

โทร.

อาจารย์ ศุภลักษณ์ ราชโส

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

supaluk@gmail.com

โทร. 083-743-2294

นาย ไพวัลย์ ภูมิกาศ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

piyarad989@gmail.com

โทร. 085-678-8568

อาจารย์ สนธินันท์  อินทสนธิ

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

sontinan.i@ptu.ac.th

โทร. 092-267-3426

 

อาจารย์ ผดุงศิลป์  พิทักษ์

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

phadungsilp.p@ptu.ac.th

โทร. 087-013-8426

อาจารย์ โกสินทร์ชัย แผ่วไธสง

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

kosinchai.k@ptu.ac.th

โทร. 080-267-2276

อาจารย์ มนพร คุปตาสา

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

guptasa.m@ptu.ac.th

โทร. 089-596-7084

อาจารย์ ทัตพล กุลวงศ์

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

tadponk@yahoo.com

โทร. 085-948-7476

อาจารย์ อาคม  บุญปัญญา

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา

arkom.b@gmail.com

โทร. 081-812-1243

 

ดร.ลาภยศ ประสิทธิโศภิน

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

lapyote@gmail.com

โทร. 091-546-5999

ผ.ศ.พลวิท บัวศรี

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

ponlawit.b@ptu.ac.th

โทร. 086-777-1341

อาจารย์ วรพจน์ เพรชเกตุ

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

warapot888@hotmail.com

โทร. 081-567-2238

อาจารย์ สถาพร ลือรุ่งรัตน์วุฒิ

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

benz_eg_kmitl@hotmail.com

โทร. 086-347-5399

อาจารย์ โพธิพงศ์ พรหมศาตร์

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

pothipong@hotmail.com

โทร.

อาจารย์ พล.ท. ขจรศักดิ์ วงศ์สำราญ

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

kajonsak.ptu@gmail.com

อาจารย์ ศรีสุดา  จันศิริ

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

srisuda.b@ptu.ac.th

โทร. 097-048-8374

นางสาว สุพรรษา  ทะนะจา

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

supansa.ptu@gmail.com

โทร. 095-963-3618

อ.อรุณยุพา บัวทรัพย์

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

arunyupa.b@ptu.ac.th

นายนายธนะชัย พรมศิริ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

นางสาว จันทนา นพชัยยา

เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

chantana.n@ptu.ac.th

โทร. 098-669-8965