โครงสร้างคณะ

งานบริหารทั่วไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ ปรัชญาพร  ดวงคำ

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

[email protected]

โทร. 085-916-4978

ผศ. พลวิท  บัวศรี

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา

[email protected]

โทร. 062-0526454

ดร. มีสิทธิ์  ชัยมณี

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

[email protected]

โทร. 098-524-5465

 

อาจารย์ สุขใจ  พรมประสานสุข

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

[email protected]

โทร. 083-686-5885

อาจารย์ พัชรีวรรณ  โปร่งจิต

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

[email protected]

โทร. 085-023-3958

อาจารย์ สนธินันท์  อินทสนธิ

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

[email protected]

โทร. 092-267-3426

อาจารย์ สุขใจ  พรมประสานสุข

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

[email protected]

โทร. 083-686-5885

 

อาจารย์ ไพโรจน์  ลิมปพยอม

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

โทร. 02 975-6999

อาจารย์ ปุญยวีร์  ปฐมโฆษิตเสถียร

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

[email protected]

โทร. 096-156-6456

อาจารย์ ปรัชญาพร  ดวงคำ

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

[email protected]

โทร. 096-156-6456

อาจารย์ วิกร ธนรัตฉัตร

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

โทร. 092-898-9155

นาย ชาติชาย  ลีลาสิริวิไล

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

[email protected]

โทร. 087-792-5866

อาจารย์ พัชรีวรรณ  โปร่งจิต

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

[email protected]

โทร. 085-023-3958

 

 

อาจารย์ จิโรจน์  พรวัฒนา

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

[email protected]

โทร. 089-404-4436

ดร. พุทธิพงษ์ จรูญสิริพันธ์

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

[email protected]

โทร.

อาจารย์ ศุภลักษณ์ ราชโส

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

[email protected]

โทร. 083-743-2294

นาย ไพวัลย์ ภูมิกาศ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

[email protected]

โทร. 085-678-8568

อาจารย์ สนธินันท์  อินทสนธิ

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

[email protected]

โทร. 092-267-3426

 

อาจารย์ ผดุงศิลป์  พิทักษ์

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

[email protected]

โทร. 087-013-8426

อาจารย์ โกสินทร์ชัย แผ่วไธสง

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

[email protected]

โทร. 080-267-2276

อาจารย์ มนพร คุปตาสา

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

[email protected]

โทร. 089-596-7084

อาจารย์ ทัตพล กุลวงศ์

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

t[email protected]

โทร. 085-948-7476

ผศ. พลวิท  บัวศรี

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา

[email protected]

โทร. 062-0526454

 

ดร.ลาภยศ ประสิทธิโศภิน

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

[email protected]

โทร. 091-546-5999

อาจารย์ อาคม  บุญปัญญา

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

[email protected]

โทร. 081-812-1243

อาจารย์ วรพจน์ เพรชเกตุ

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

[email protected]

โทร. 081-567-2238

อาจารย์ สถาพร ลือรุ่งรัตน์วุฒิ

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

[email protected]

โทร. 086-347-5399

อาจารย์ โพธิพงศ์ พรหมศาตร์

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

[email protected]

โทร.

อาจารย์ พล.ท. ขจรศักดิ์ วงศ์สำราญ

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

[email protected]

อาจารย์ ศรีสุดา  จันศิริ

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

[email protected]

โทร. 097-048-8374

นางสาว สุพรรษา  ทะนะจา

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

[email protected]

โทร. 095-963-3618

ศ.ดร. จงจิตร์ หิรัญลาภ

ผอ. หลักสูตร Ph.D. Engineering

โทร.086-789-9881

อาจารย์ อรุณยุพา บัวทรัพย์

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

[email protected]

อาจารย์ ธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

โทร. 064-989-2929

อาจารย์ เพ็ญศิริ ดวงศรีแก้ว

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

นางสาวสุธิรัตน์ สอนเพ็ชร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประจำสาขาวิศวกรรมโยธา