หัวหน้าภาควิชา

ผศ.พลวิท บัวศรี

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

[email protected]

อาจารย์มีสิทธิ์ ชัยมณี
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์พัชรีวรรณ  โปร่งจิต

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

[email protected]

อาจารย์สุขใจ  พรมประสานสุข

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

[email protected]

อาจารย์สนธินันท์    อินทสนธิ

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

[email protected]