ตัวอย่างหน้าบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

บริหารงานด้านเอกสาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและวิสัยทัศน์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ การดำเนินงานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยอาสัยทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นต่อบริหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสุงสุดการบริหารและการพัฒนาองค์กร

ดร.ชนากานต์ ยืนยง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ

รองอธิการบดี

และคณบดี คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผศ.กัญญา ชื่นอารมณ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร.อุษณีย์ เทพวรชัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.กัญญา ชื่นอารมณ์

หัวหน้างานการเงิน

อาจารย์วรรณา มุ่งทวีเกียรติ

หัวหน้งงานบริหารและพัฒนาบุคลากร

อาจารย์ภาณุมาศ  ไกรสัย

หัวหน้างานอาคารสถานที่

อาจารย์จีระวรรณ์  อุคคกิมาพันธุ์

หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ

 

 

 

ดร.โสภาพันธ์  สอาด

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวอรวรรณ   เกตุแก้ว

เลชานุการ

 

 

 

นางสาวพิมใจ  น้อยหุ่น

เลขานุการ