เวียนเทียนออนไลน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนนักศึกษาและอาจารย์ ร่วมกิจกรรม “วันอาสาฬหบูชา” 2563 แบบชาวพุทธวิถีใหม่ New Normal ด้วยการ “เวียนเทียนออนไลน์” ผ่านทาง www.เวียนเทียนออนไลน์.com พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม “วันเข้าพรรษา” ทางออนไลน์เช่นกันที่ www.เข้าพรรษาออนไลน์.com มาร่วมเวียนเทียนวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชาออนไลน์กันนะคะ

วันสำคัญทางศาสนาพุทธรวมอยู่ด้วย นั่นคือ “วันอาสาฬหบูชา” ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) และมีความสำคัญที่ชาวพุทธควรระลึกถึง ได้แก่ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนา

ขอขอบคุณเนื้อหาที่มา >> กรุงเทพธุรกิจออนไลน์