การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญาฯ

  วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้มีการประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญาฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการจากสภาวิศวกร ดังรายนามดังต่อไปนี้ นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ประธานอนุกรรมการ รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข รองประธานอนุกรรมการ รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ อนุกรรมการ นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย อนุกรรมการ นางสาวโชติกา ทยากรโกสิน ผู้ช่วยเลขานุการ

System

3 December 2561