ประวัติความเป็นมา

previous arrow
next arrow
Slider

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและยึดมั่นในหลักแห่งคุณธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรื่อง และความมั่นคงของประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้ถูกจัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยมีแนวทางและปรัชญาสอดคล้องกับวิทยาลัยปทุมธานี คือ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีความสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้และมีจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพ

ปรัชญา

“ เรียนรู้วิชาการ ทันเทคโนโลยี มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ”

ปณิธาน

มุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษา มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งภาครัฐและเอกชนและมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญ ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

ผลิตวิศวกรเชิงปฏิบัติการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ

พันธกิจ

๑. มุ่งพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานตาม TQF
๒. มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมที่ตอบสนองชุมนุม
๓. มีการบริการที่ตอบสนองชุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม
๔. มีระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมตามหลักธรรมภิบาล

ภารกิจหลัก

๑. ให้บริการการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

๒. พัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีทักษะทางด้านวิชาชีพและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม

๓. ส่งเสริมงานวิจัย

ภารกิจรอง

๑. ให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและสังคม

๒. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของคณะ

ติดตามเราได้ที่ Facebook  : www.facebook.com/ptuengineering  หรือพิมพ์ในช่องค้นหา "คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยปทุมธานี