เกี่ยวกับเรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี


ได้ถูกจัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยปทุมธานี  โดยมีแนวทางและปรัชญาสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยปทุมธานี คือ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีความสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้ และมีจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพ ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ