หน้าแรก

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

และโลจิสติกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญาโท - เอก

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์


ติดตามเราได้ที่                                                                             


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ตั้งอยู่ ณ อาคารอุบลรัตนราชกัญญา (อาคาร 1) ชั้น 1

140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 02-975-6970 , 02-975-6999 #1117