หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการเรียนการสอน 4 สาขา ดังนี้
1. วิศวกรรมเครื่องกล
2. วิศวกรรมไฟฟ้า
3. วิศวกรรมอุตสาหการ
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับการรับรองปริญญา (กว.) จากสภาวิศวกร สำหรับปีการศึกษา 2561-2565 เรียบร้อยแล้ว

โดยมีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน (3 ปีต่อเนื่อง)

โครงสร้างหลักสูตรมีดังนี้

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)

วิศวกรสนาม ควบคุมดูแลงานติดตั้ง งานระบบสุขาภิบาลระบบดับเพลิง

ระบบไฟฟ้า และ ระบบปรับอากาศ

วิศวกรออกแบบ ด้านยานยนต์และเครื่องจักรต่างๆ

วิศวกรประจำโรงจักรต้นกำลัง เช่น โรงกลั่นน้ำมัน แท่นขุดเจาะน้ำมัน และเหมืองแร่

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)                                                                                                                        Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)

วิศวกรควบคุมงานระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในโรงงานและอาคาร

วิศวกรออกแบบระบบสื่อสาร วิศวกรวางโครงข่ายสื่อสาร

- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Bechelor of Engineering Program in Industrial Engineering

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)

*** สามารถกู้เรียน กยศ.ได้ ***