หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการเรียนการสอน 5 สาขา ดังนี้

  1. วิศวกรรมเครื่องกล

  2. วิศวกรรมไฟฟ้า

  3. วิศวกรรมอุตสาหการ

  4. วิศวกรรมโยธา

  5. เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล ,วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมโยธา

ได้รับการรับรองปริญญา (กว.) จากสภาวิศวกร สำหรับปีการศึกษา 2561-2565 เรียบร้อยแล้ว

โดยมีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน (3 ปีต่อเนื่อง)

โครงสร้างหลักสูตรมีดังนี้

 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)

 

              

วิศวกรสนาม ควบคุมดูแลงานติดตั้ง งานระบบสุขาภิบาลระบบดับเพลิง

ระบบไฟฟ้า และ ระบบปรับอากาศ

วิศวกรออกแบบ ด้านยานยนต์และเครื่องจักรต่างๆ

วิศวกรประจำโรงจักรต้นกำลัง เช่น โรงกลั่นน้ำมัน แท่นขุดเจาะน้ำมัน และเหมืองแร่

 

           

 

2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)

วิศวกรควบคุมงานระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในโรงงานและอาคาร

วิศวกรออกแบบระบบสื่อสาร วิศวกรวางโครงข่ายสื่อสาร

 

      

3. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Bechelor of Engineering Program in Industrial Engineering

วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา วิศวกรวางผังโรงงาน วิศวกรฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์

ผู้จัดการโรงงาน การผลิตชิ้นงานด้วยเทคโนโลยี CAD/CAM/CNC

 

             

4. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) Bechelor of Engineering Program in Civil Engineering

วิศวกรโยธา สามารถทำงานได้หลายหลาย ในองค์กรภาครัฐและเอกชน เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมที่ดิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปา ปตท. หรือ รับเหมาก่อสร้าง ทำบริษัทรับปรึกษาและออกแบบ งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

           

 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Bachelor of Science (Information Technology)

กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาหลักสูตร

*** ทุกสาขาสามารถกู้เรียน กยศ.และกรอ. ได้ *** ต้องการทราบรายละเอียด "คลิ๊ก"