สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ชื่อหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering)

ชื่อย่อปริญญา

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) B. Eng. (Industrial Engineering)

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. วิศวกรออกแบบ

2. นักวิชาการ/นักวิจัย

3. วิศวกรอุตสาหการในทุกองค์กร

4. วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต

5. วิศวกรประเมินโครงการสินเชื่อธนาคาร

6. วิศวกรงานขายและให้บริการหลังการขาย

7. วิศวกรด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรม

8. วิศวกรควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม

9. ผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หรือเทียบเท่า

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา หรือเทียบเท่าโดยเทียบโอน

หรือยกเว้นรายวิชาจากหลักสูตร 4 ปี ไม่เกิน 30 หน่วยกิต

3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

4. เป็นผู้ที่เคยศึกษาแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาจากวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

5. ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร