โครงการมหาวิทยาลัยปทุมธานีอาสาสร้างฝายสร้างชีวิต 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนลยีได้มีการจัดโครงการ “มหาวิทยาลัยปทุมธานีอาสาสร้างฝายสร้างชีวิต 2019” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดป่าอำนวยผล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 27-29 กรกฏาคม 2562 เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิดคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษา รวมถึงความอดทนต่อความยากลำบากและอุปสรรคต่างๆ ในการทำงาน เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพจริงในอนาคตได้อีกด้วย

 

 

previous arrow
next arrow
Slider