เกี่ยวกับเรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้ถูกจัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยมีแนวทางและปรัชญาสอดคล้องกับวิทยาลัยปทุมธานี คือ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีความสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้และมีจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพ