การตรวจประเมินคุณภาพระดับสถาบัน

รวมภาพการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561
ณ ห้องประชุมปัทมาวดี ชั้น 2 อาคารหอประฃุม วันที่ 25-26 กันยายน 2562 เวลา 9.00-16.30 น.