งานอบรมที่น่าสนใจ

**สภาวิศวกร: ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “การเพิ่มแขนงงานของวิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการพัฒนาสู่สากล” (ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่างค่ะ ) https://drive.google.com/file/d/1ngeXA_UEb61DbEw1IIh_cQBt7RAOXuyc/view?usp=sharing