ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยสำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปัทมาวดี อาคาร ๓ ชั้น ๒