น.ส.สิริพร ลีถิรไพบูลย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ขอแสดงความยินดี กับ น.ส.สิริพร ลีถิรไพบูลย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลชมเชยประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในโครงการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น
จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
โดยมีผู้แทนกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดี
ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา