ประวัติความเป็นมา

วิศวะไฟฟ้า-21
YOTHA-3
47384233_372403766664145_802290420489912320_n
47571970_372403856664136_2386996261652791296_n
45818885_360549461182909_7907345614424244224_n
45885824_360549601182895_2411866286960148480_n
45743093_360549277849594_6226486506454777856_n
45759023_360549261182929_4307310752835829760_n
45722955_360549554516233_9073905461262024704_n
46288107_363208437583678_3301234923108564992_n
46263203_363208404250348_2387760168831025152_n
45610293_360549441182911_4981077450973773824_n
46373425_363206744250514_4036962284042452992_n
46389011_363206800917175_3787223885833830400_n
46255416_363206720917183_8233951489005977600_n
S__5996571
S__5996575
S__39370755
S__39370757
14762_190721_0011
14762_190721_0016
67370836_1404071519733276_8999824503835983872_n
67409492_1404070989733329_1820573573769592832_n
67562741_1404072506399844_2667950885895667712_n
67872053_1404079679732460_299638792837398528_n
031
064
067
068
47386477_371029156801606_9060116782290829312_o
previous arrow
next arrow

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและยึดมั่นในหลักแห่งคุณธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรื่อง และความมั่นคงของประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้ถูกจัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยมีแนวทางและปรัชญาสอดคล้องกับวิทยาลัยปทุมธานี คือ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีความสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้และมีจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพ

ปรัชญา

“ เรียนรู้วิชาการ ทันเทคโนโลยี มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ”

ปณิธาน

มุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษา มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งภาครัฐและเอกชนและมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญ ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

ผลิตวิศวกรเชิงปฏิบัติการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ

พันธกิจ

๑. มุ่งพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานตาม TQF
๒. มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมที่ตอบสนองชุมนุม
๓. มีการบริการที่ตอบสนองชุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม
๔. มีระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมตามหลักธรรมภิบาล

ภารกิจหลัก

๑. ให้บริการการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

๒. พัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีทักษะทางด้านวิชาชีพและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม

๓. ส่งเสริมงานวิจัย

ภารกิจรอง

๑. ให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและสังคม

๒. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของคณะ

ติดตามเราได้ที่ Facebook  : www.facebook.com/ptuengineering  หรือพิมพ์ในช่องค้นหา "คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยปทุมธานี