ปรัชญาและปณิธาน

ปรัชญา

เรียนรู้วิชาการ ทันเทคโนโลยี มีคุณธรรมและจรรยาบรรณฯ ในวิชาชีพ

ปณิธาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งภาครัฐและเอกชน และมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติ