ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา

ศาสตราจารย์ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ อาคม  บุญปัญญา

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา

[email protected]

โทร. 081-812-1243

อาจารย์ พัชรีวรรณ  โปร่งจิต
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
[email protected]
โทร. 085-023-3958
อาจารย์ วิกร ธนรัตฉัตร
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
โทร. 092-898-9155