โครงสร้างคณะ

งานบริหารทั่วไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ ปรัชญาพร  ดวงคำ

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

[email protected]

โทร. 085-916-4978

อาจารย์ อาคม  บุญปัญญา

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา

[email protected]

โทร. 081-812-1243

ดร. มีสิทธิ์  ชัยมณี

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

[email protected]

โทร. 098-524-5465

 

อาจารย์ วิกร ธนรัตฉัตร

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

โทร. 092-898-9155

อาจารย์ พัชรีวรรณ  โปร่งจิต

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

[email protected]

โทร. 085-023-3958

อาจารย์ สนธินันท์  อินทสนธิ

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

[email protected]

โทร. 092-267-3426

อาจารย์ วิกร ธนรัตฉัตร

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

โทร. 092-898-9155

 

อาจารย์ สุขใจ  พรมประสานสุข

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

[email protected]

โทร. 083-686-5885

อาจารย์ ปุญยวีร์  ปฐมโฆษิตเสถียร

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

[email protected]

โทร. 096-156-6456

อาจารย์ ปรัชญาพร  ดวงคำ

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

[email protected]

โทร. 096-156-6456

อาจารย์ ไพโรจน์  ลิมปพยอม

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

โทร. 02 975-6999

นาย ชาติชาย  ลีลาสิริวิไล

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

[email protected]

โทร. 087-792-5866

อาจารย์ พัชรีวรรณ  โปร่งจิต

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

[email protected]

โทร. 085-023-3958

 

 

อาจารย์ จิโรจน์  พรวัฒนา

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

[email protected]

โทร. 089-404-4436

ดร. พุทธิพงษ์ จรูญสิริพันธ์

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

[email protected]

โทร.

อาจารย์ ศุภลักษณ์ ราชโส

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

[email protected]

โทร. 083-743-2294

นาย ไพวัลย์ ภูมิกาศ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

[email protected]

โทร. 085-678-8568

อาจารย์ สนธินันท์  อินทสนธิ

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

[email protected]

โทร. 092-267-3426

 

อาจารย์ ผดุงศิลป์  พิทักษ์

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

[email protected]

โทร. 087-013-8426

อาจารย์ โกสินทร์ชัย แผ่วไธสง

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

[email protected]

โทร. 080-267-2276

อาจารย์ อาคม  บุญปัญญา

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา

[email protected]

โทร. 081-812-1243

 

ศ.ดร. จงจิตร์ หิรัญลาภ

ผอ. หลักสูตร Ph.D. Engineering

โทร.086-789-9881

 

อาจารย์ ธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

โทร. 064-989-2929

อาจารย์ อรุณยุพา บัวทรัพย์

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

[email protected]

อาจารย์ วรพจน์ เพรชเกตุ

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

[email protected]

โทร. 081-567-2238

อาจารย์ สถาพร ลือรุ่งรัตน์วุฒิ

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

[email protected]

โทร. 086-347-5399

อาจารย์โพธิพงศ์ พรหมศาตร์

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

[email protected]

อาจารย์ พล.ท. ขจรศักดิ์ วงศ์สำราญ

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

[email protected]

อาจารย์ ศรีสุดา  จันศิริ

อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

[email protected]

โทร. 097-048-8374

นายวีรพงษ์ แสงสว่าง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นางสาว สุพรรษา  ทะนะจา

ธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

[email protected]

โทร. 095-963-3618

นางสาวสุดารัตน์  สิงห์กลิ่น

เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี