ผู้บริหาร คณาจารย์

ผู้บริหาร คณาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ อาคม  บุญปัญญา

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา

[email protected]

โทร. 081-812-1243

อาจารย์ พัชรีวรรณ  โปร่งจิต
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
[email protected]
โทร. 085-023-3958
อาจารย์ วิกร ธนรัตฉัตร
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
โทร. 092-898-9155

อาจารย์ วิกร ธนรัตฉัตร

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

โทร. 092-898-9155

อาจารย์ สุขใจ  พรมประสานสุข
อ.ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
[email protected]
โทร. 083-686-5885
อาจารย์ ปรัชญาพร  ดวงคำ
อ.ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
[email protected]
โทร. 096-156-6456
อาจารย์ ปุญยวีร์  ปฐมโฆษิตเสถียร
อ.ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
[email protected]
โทร. 096-156-6456

อาจารย์ ไพโรจน์  ลิมปพยอม
อ.ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
โทร. 02 975-6999

อาจารย์ พัชรีวรรณ  โปร่งจิต

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

[email protected]

โทร. 085-023-3958

 

อาจารย์ จิโรจน์  พรวัฒนา
อ.ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
[email protected]
โทร. 089-404-4436
อาจารย์ ดร. พุทธิพงษ์ จรูญสิริพันธ์
อ.ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
[email protected]
อาจารย์ ศุภลักษณ์ ราชโส
อ.ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
[email protected]
โทร. 083-743-2294
อาจารย์ ไพวัลย์ ภูมิกาศ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
[email protected]
โทร. 085-678-8568
อาจารย์ ผดุงศิลป์  พิทักษ์
อ.ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
[email protected]
โทร. 087-013-8426
อาจารย์ โกสินทร์ชัย แผ่วไธสง
อ.ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
[email protected]
โทร. 080-267-2276

อาจารย์ อาคม  บุญปัญญา

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา

[email protected]

โทร. 081-812-1243

ศาสตราจารย์ ดร. จงจิตร์ หิรัญลาภ

ผอ. หลักสูตร Ph.D. Engineering

โทร.086-789-9881

 

อาจารย์ ธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร
อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา
โทร. 064-989-2929
อาจารย์ อรุณยุพา บัวทรัพย์
อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา
[email protected]
อาจารย์ วรพจน์ เพรชเกตุ
อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา
[email protected]
โทร. 081-567-2238
อาจารย์ สถาพร ลือรุ่งรัตน์วุฒิ
อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา
[email protected]
โทร. 086-347-5399
อาจารย์โพธิพงศ์ พรหมศาตร์
อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา
[email protected]
อาจารย์ พล.ท. ขจรศักดิ์ วงศ์สำราญ
อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา
[email protected]
อาจารย์ ศรีสุดา  จันศิริ
อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา
[email protected]
โทร. 097-048-8374
นายวีรพงษ์ แสงสว่าง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
นางสาว สุพรรษา  ทะนาจา
ธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
[email protected]
โทร. 095-963-3618
นางสาวสุดารัตน์  สิงห์กลิ่น
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี