หลักสูตรที่เปิดสอน(ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาตรี

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี 

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) หลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี

ปริญญาโท

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาเอก

  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

***หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล ,วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ และวิศวกรรมโยธา

ได้รับการรับรองปริญญา (กว.) จากสภาวิศวกร สำหรับปีการศึกษา 2561-2565 เรียบร้อยแล้ว***"คลิ๊ก"

*** ทุกสาขาสามารถกู้เรียน กยศ.และกรอ. ได้ *** ต้องการทราบรายละเอียด "คลิ๊ก"

 

หลักสูตร

วิศวกรสนาม ควบคุมดูแลงานติดตั้ง งานระบบสุขาภิบาลระบบดับเพลิง ระบบไฟฟ้า และ ระบบปรับอากาศ
วิศวกรออกแบบ ด้านยานยนต์และเครื่องจักรต่างๆ
วิศวกรประจำโรงจักรต้นกำลัง เช่น โรงกลั่นน้ำมัน แท่นขุดเจาะน้ำมัน และเหมืองแร่

              

           

วิศวกรควบคุมงานระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในโรงงานและอาคาร
วิศวกรออกแบบระบบสื่อสาร วิศวกรวางโครงข่ายสื่อสาร

      

วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา วิศวกรวางผังโรงงาน วิศวกรฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์
ผู้จัดการโรงงาน การผลิตชิ้นงานด้วยเทคโนโลยี CAD/CAM/CNC

             

วิศวกรโยธา สามารถทำงานได้หลายหลาย ในองค์กรภาครัฐและเอกชน เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมที่ดิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปา ปตท. หรือ รับเหมาก่อสร้าง ทำบริษัทรับปรึกษาและออกแบบ งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

           

ปริญญาโท

ปริญญาเอก