สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวะSHOP-81
วิศวะSHOP-73
วิศวะSHOP-72
วิศวะSHOP-83
วิศวะSHOP-99
วิศวะSHOP-133
วิศวะSHOP-132
วิศวะห้องเรียน-22
วิศวะห้องเรียน-8
previous arrow
next arrow

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / Faculty of Engineering and Technology

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถขอสอบใบอนุญาตจากสภาวิศวกรได้

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

  2. เป็นสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา หรือเทียบเท่าโดยเทียบโอน หรือยกเว้นรายวิชาจากหลักสูตร 4 ปี ไม่เกิน 30 หน่วยกิต

  3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

  4. เป็นผู้ที่เคยศึกษาแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาจากวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง

  5. ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรับเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุสรรคต่อการศึกษา

 

     

 

โอกาสในการประกอบอาชีพ :

สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การเป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการให้บริการผลิตจำหน่ายไฟฟ้า

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา :

  1. แบบเหมาจ่ายต่อปีการศึกษา

  2. สามารถยื่นกู้ กยศ. และ กรอ. ได้

 

จุดเด่นของหลักสูตร :

หลักสูตรทันสมัย เน้นการพัฒนาคนให้สามารถคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยต่างๆ สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม