ระดับปริญญาเอก (ปร.ด.)

ติดต่อสอบถามที่ :

  • ศ.ดร. จงจิตร์ หิรัญลาภ โทร. 086-7899881 (ผอ. หลักสูตร Ph.D. Engineering)

  • อาจารย์อาคม บุญปัญญา โทร. 081-8121243 (หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี)

  • อาจารย์ธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร โทร. 064-9892929