สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

วิศวะห้องคอม_-17
วิศวะห้องคอม_-23
วิศวะห้องคอม_-3
วิศวะSHOP-102
วิศวะSHOP-105
previous arrow
next arrow
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (วศ.บ.)

หลักสูตรปกติ 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน 3 ปี

 

    

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

  2. เป็นสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา หรือเทียบเท่าโดยเทียบโอน หรือยกเว้นรายวิชาจากหลักสูตร 4 ปี ไม่เกิน 30 หน่วยกิต สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม

  3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

  4. เป็นผู้ที่เคยศึกษาแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาจากวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง

  5. ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรับเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุสรรคต่อการศึกษา

 

โอกาสในการประกอบอาชีพ :

1. วิศวกรออกแบบ

2. นักวิชาการ/นักวิจัย

3. วิศวกรอุตสาหการในทุกองค์กร

4. วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต

5. วิศวกรประเมินโครงการสินเชื่อธนาคาร

6. วิศวกรงานขายและให้บริการหลังการขาย

7. วิศวกรด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรม

8. วิศวกรควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม

9. ผู้ประกอบการต่างๆ เป็นต้น

 

จุดเด่นของหลักสูตร :

หลักสูตรทันสมัย เน้นการพัฒนาคนให้สามารถคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยต่างๆ สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม