สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

YOTHA-3
YOTHA-21
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
YOTHA-32
วิศวะห้องคอม_-3
previous arrow
next arrow

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / Faculty of Engineering and Technology

ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถขอสอบใบอนุญาตจากสภาวิศวกรได้

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) หลักสูตรปกติ 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน 3 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

  2. เป็นสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา หรือเทียบเท่าโดยเทียบโอน หรือยกเว้นรายวิชาจากหลักสูตร 4 ปี ไม่เกิน 30 หน่วยกิต

  3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

  4. เป็นผู้ที่เคยศึกษาแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาจากวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง

  5. ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรับเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุสรรคต่อการศึกษา

      

โอกาสในการประกอบอาชีพ :

สามารถปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมที่ดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปา ปตท. หรือภาคเอกชน เช่น บริษัทรับเหมก่อนสร้าง บริษัทที่ปรึกษาและออกแบบ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  1. แบบเหมาจ่ายต่อปีการศึกษา

  2. สามารถยื่นกู้ กยศ. และ กรอ. ได้

จุดเด่นของหลักสูตร :

หลักสูตรทันสมัย เน้นการพัฒนาคนให้สามารถคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยต่างๆ สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม