สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวะไฟฟ้า-16
วิศวะไฟฟ้า-28
วิศวะไฟฟ้า-27
วิศวะไฟฟ้า-21
วิศวะไฟฟ้า-5
วิศวะไฟฟ้า-2
วิศวะไฟฟ้า-4
วิศวะไฟฟ้า-9
วิศวะไฟฟ้า-54
วิศวะไฟฟ้า-60
วิศวะไฟฟ้า-70
PlayPause
previous arrow
next arrow

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี / Faculty of Engineering and Technology

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถขอสอบใบอนุญาตจากสภาวิศวกรได้

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) หลักสูตรปกติ 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน 3 ปี

 

       

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

  2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยปทุมธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

  3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าโดยการเทียบโอนหน่วยกิตในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างคอมพิวเตอร์ สำหรับสาขาวิชาอื่นๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

  4. เป็นผู้ที่เคยศึกษาแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี โดยมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดมหาวิทยาลัยปทุมธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การศึกษาปริญญาที่สองระดับปริญญาตรี

โอกาสในการประกอบอาชีพ :

สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การเป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการให้บริการผลิตจำหน่ายไฟฟ้า

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  1. แบบเหมาจ่ายต่อปีการศึกษา

  2. สามารถยื่นกู้ กยศ. และ กรอ. ได้