ระดับปริญญาโท (วศ.ม)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี


ปริญญาโท

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ติดต่อสอบถามที่ :

  • ศ.ดร. จงจิตร์ หิรัญลาภ โทร. 086-7899881 (ผอ. หลักสูตร Ph.D. Engineering)
  • อาจารย์ธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร โทร. 064-9892929