สภาวิศวกรได้รับรองหลักสูตรวิศวกรรมโยธาเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา สภาวิศวกรได้ประกาศรับรองหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยปทุมธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าศึกษาในสาขาวิศวกรรมโยธาสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรภายหลังสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป