สมัครเรียน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรคณะ : 02-975-6970

วิศวกรรมไฟฟ้า อ.พัชรีวรรณ (อ.เก๋) โทร. 085-023-3958

วิศวกรรมโยธา อ.ศรีสุดา (อ.ฝน) โทร. 097-048-8374

วิศวกรรมเครื่องกล อ.สุขใจ (อ.สุข) โทร. 083-686-5885