สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์ วิกร ธนรัตฉัตร

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

โทร. 092-898-9155
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (
วิศวกรรมเครื่องกล ,2560)

นายกิตติธัช ยินเยื้อน
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) (2563)
นายสุขใจ พรมประสานสุข
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) (2557)
นางสาวปุณยวีร์  ปฐมโฆษิตเสถียร
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) (2557)
นายกิติศักดิ์ ทวีรัตนผล
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) (2557)
นายวีรพงษ์ แสงสว่าง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
นางสาว สุพรรษา  ทะนาจา
ธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
[email protected]
โทร. 095-963-3618
นางสาวสุดารัตน์  สิงห์กลิ่น
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี