E-Learning

 

ONLINE CLASSROOM ศึกษาคู่มือวิธีการเข้าเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2563 ได้ ที่นี่

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 2/2563 ได้ ที่นี่