อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา

อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา

อาจารย์ อาคม  บุญปัญญา

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา

[email protected]

โทร. 081-812-1243

วุฒิการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขา วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

นายขัตติยะ  สามี
อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (2559)
อาจารย์ วรพจน์ เพรชเกตุ
อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา
[email protected]
โทร. 081-567-2238
วุฒิการศึกษา : MS Civil Engineering  (2547)

 

อาจารย์ อรุณยุพา บัวทรัพย์
อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา
[email protected]

วุฒิการศึกษา :

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นางเกศกานดา ฤทธิ์เสถียรวงศ์
อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา
วุฒิการศึกษา :
วิศวกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสำรวจ) (2556)

 

อาจารย์ พล.ท. ขจรศักดิ์ วงศ์สำราญ
อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา
[email protected]
วุฒิการศึกษา : MS.
Civil Engineering (1987)
อาจารย์ ศรีสุดา  จันศิริ
อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา
[email protected]
โทร. 097-048-8374
วุฒิการศึกษา :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (2559)
อาจารย์โพธิพงศ์ พรหมศาตร์
อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา
[email protected]
นายสิทธิพงษ์  พรหมประสิทธิ์
อ.ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ( วิศวกรรมโยธา)
นายวีรพงษ์ แสงสว่าง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
นางสาว สุพรรษา  ทะนาจา
ธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
[email protected]
โทร. 095-963-3618
นางสาวสุดารัตน์  สิงห์กลิ่น
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี