อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ พัชรีวรรณ  โปร่งจิต

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

[email protected]

โทร. 085-023-3958

 

นายทศพร  สุขยศ
อ.ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า,2541)

 

อาจารย์ ดร. พุทธิพงษ์ จรูญสิริพันธ์
อ.ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
[email protected]
วุฒืการศึกษา : Ph.D Control systems ,2549)
อาจารย์ จิโรจน์  พรวัฒนา
อ.ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
[email protected]
โทร. 089-404-4436
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า,2543)
 
อาจารย์ ศุภลักษณ์ ราชโส
อ.ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
[email protected]
โทร. 083-743-2294
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า,2559)
นายวีรพงษ์ แสงสว่าง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
นางสาว สุพรรษา  ทะนาจา
ธุรการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
[email protected]
โทร. 095-963-3618
นางสาวสุดารัตน์  สิงห์กลิ่น
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี