เชิญชวนแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุระดับอุดมศึกษา TAAE 1st RC AERO COMPETITION

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสมาคมวิศวกรรมอากาศยานไทย

          เนื่องด้วย สมาคมวิศวกรรมอากาศยานไทย มีความประสงค์ที่จะจัดให้มีการแข่งขัน TAAE 1st RC AERO
COMPETITION ในวันที่ 25 - 26 เมษายน 2563 เวลา 7.00 - 17.00 น. ณ ท่าอากาศยานนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประ
สงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยที่มี ภาควิชาคณะวิศวกรรมอากาศยาน หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่น
ๆที่มีความสนใจ ได้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมอากาศยานโดยการแข่ง
ขันจะชิงเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาท
          ในการนี้สมาคมวิศวกรรมอากาศยานไทย ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่นิสิต นักศึกษาที่
สนใจในการเข้าร่วมการแข่งขัน โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2562 (หรือจนกว่าจะเต็ม) และหากมีข้อสงสัย สา
มารถสอบถามได้ที่ นายชนิกูล อุดมสิน นายกสมาคมวิศวกรรมอากาศยานไทย โทร. 088-825-4949, นายภูรินท์ พิพัฒน์กุล
085-848-9494 และ Email: taae.aero@gmail.com ทั้งนี้ทางสมาคมฯยินดีที่จะเข้าไปนำเสนอโครงการฯ ให้มหาวิทยาลัยได้ทราบ
รายละเอียดและเข้าใจถึงประโยชน์ของการส่ง นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน