โครงการแนะนำวิชาชีพวิศวกร ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566