หัวหน้าภาควิชา

ผศ.พลวิท บัวศรี

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ponlawit.b@ptu.ac.th

อาจารย์มีสิทธิ์ ชัยมณี
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์พัชรีวรรณ  โปร่งจิต

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

p.prongjit@ptu.ac.th

อาจารย์สุขใจ  พรมประสานสุข

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

p.sookjai@ptu.ac.th

อาจารย์สนธินันท์    อินทสนธิ

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

intasonti@gmail.com