การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญาฯ

 

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้มีการประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญาฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการจากสภาวิศวกร ดังรายนามดังต่อไปนี้

  1. นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ประธานอนุกรรมการ
  2. รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข รองประธานอนุกรรมการ
  3. รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ อนุกรรมการ
  4. นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย อนุกรรมการ
  5. นางสาวโชติกา ทยากรโกสิน ผู้ช่วยเลขานุการ