วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตวิศวกรเชิงปฏิบัติการที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ

พันธกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี * มุ่งพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานตาม TQF * มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองชุมชน * มีการบริการที่ตอบสนองชุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม * มีระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมตามหลักธรรรมาภิบาล