PTU ENGINEERING INNOVATION AWARD 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้มีจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปรับปรุงการทำงาน การทดแทนแรงงานคน การลดต้นทุน ความปลอดภัย หรือภารกิจเฉพาะทาง เช่น การจราจร การเกษตร การสำรวจ อื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ประเภทภายนอก นักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง ๑๕ – ๒๕ ปี กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะศึกษา และสายสามัญ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุม (ทีมละไม่เกิน ๖ คน)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโปสเตอร์ได้ที่นี่ (โปสเตอร์ขนาด 80X123 ซม.)